شنبه 16 اسفند 1399 | Saturday 6 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3-1 Uml

Umlیک زبان مدلسازی است اما چیزی فراتر از چند نماد گرافیکی است. بطوری که در ورای این نمادها، یک سمانتیک(معناشناسی) قوی وجود دارد، بطوری که یک تولید کننده می ‌تواند مدل هایی تولید کند که تولید‌ کننده‌ های دیگر و یا حتی یک ماشین ان را بخواند و بفهمد. بنابراین یکی دیگر از نقش ‌های مهم  UML"تسهیل ارتباط" بین اعضای پروژه و یا بین تولیدکنندگان مختلف می ‌باشد. این ارتباط بسیار مهم است.

البته این را هم باید در نظر گرفت کهUMLکمی پیچیده است و این به خاطر ان است که سعی شده است نمودارهایی فراهم شود که در هر موقعیتی و با هر ترتیبی قابل استفاده باشند. دلیل دیگر پیچیدگی از انجا ناشی می شود کهUMLترکیبی است از زبانهای مختلف، که برای حفظ سازگاری و جمع کردن خصوصیات مثبت انها، ناگزیر از پذیرش این پیچیدگی می باشد.

UMLموفقیت طرح را تضمین نمی کند، اما در عین حال خیلی چیزها را بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال استفاده ازUML، تا حد زیادی، هزینه های ثابتی نظیر اموزش و استفاده مجدد از ابزارها را در هنگام ایجاد تغییر در سازمان و طرحها کاهش می دهد.

مساله دیگر اینکه، UMLیک زبان برنامه نویسی بصری(visual) نیست، اما مدلهای ان را می‌توان مستقیماً به انواع زبانهای مختلف ارتباط داد. یعنی امکان نگاشت از مدلهایUMLبه کد زبانهای برنامه نویسی مثل Java وC++وجود دارد که به این عمل "مهندسی رو به جلو" می گویند.

عکس این عمل نیز ممکن است؛ یعنی این امکان وجود دارد که شما بتوانید از کد یک برنامه زبانی شی گرا، مدلهایUMLمعادل ان را به دست اورید. به این عمل "مهندسی معکوس" می گویند. مهندسی رو به جلو و معکوس از مهمترین قابلیت های UMLبه شمار می روند، البته نیاز به ابزارCaseمناسبی دارید که از این مفاهیم پشتیبانی کنند.

یکی دیگر از ویژگی های مهمUMLاین است که مستقل از متدولوژی یا فرایند تولید نرم افزار می باشد و این بدان معنی است که شما برای استفاده ازUML، نیاز به استفاده از یک متدولوژی خاص ندارید و می توانید طبق متدولوژی های قبلی خود عمل کنید با این تفاوت که مدلهایتان را باUMLنمایش می دهید. البته مستقل بودن از متدولوژی و فرایند تولید، یک مزیت برایUMLمی‌باشد؛ زیرا بسیاری از انواع پروژه ها و سیستمها نیاز به متدولوژی خاص خود دارند. اگرUMLدر پی پیاده کردن همه اینها بر می امد، یا بسیار پیچیده می شد و یا استفاده خود را محدود می کرد. البته متدولوژیهایی براساسUMLدر حال شکل گیری می باشند.

از دیگر ویژگیهایUMLمی توان به پشتیبانی از مفاهیم سطح بالای شی گرایی مثلCollaboration، Framework، PatternوComponentاشاره کرد. همچنینUMLبا استفاده از یک سری مکانیزم های گسترش پذیر امکان می دهد که بتوان زبانهای مدلسازی جدیدتری (با گسترش مفاهیم پایه ای موجود) ایجاد کرد.

 در این پروژه برای رسم نمودارهایumlاز نرم افزارEnterprise Architectاستفاده شده است.علت استفاده از این نرم افزار این است که حافظه کمی اشغال می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26