سه شنبه 12 اسفند 1399 | Tuesday 2 nd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 نمودار class

در شکل2-2-1 ابتدا کلیه نمودار های کلاس رسم شده است و در ادامه نمودار های بعدی توضیح داده خواهدشد.


در نمودار2-2-2 رابطه ترکیب را نشان داده ام،  به این معنا که رزرو غذا جزیی از ثبت نام است یعنی اگر کاربری عضو نشود نمی تواند رزرو غذا انجام دهد وجود این جز(رزرو)وابسته به وجود این کل(ثبت نام ) می باشدوبدون ان معنا ندارد.


نمودار 2-2-3 وراثت را نشان می دهدبه این صورت  که کلاس رزرو صفات کلاس ثبت نام را به ارث برده است.


نمودار 2-2-4  تجمیع را نشان می دهد که وجود تمامی این قسمت ها وابسته به کلاس loginمی باشد


نمودار شماره 2-2-5  تعدد را نشان می دهد به این صورت که فرد با یک بار ثبت نام می تواند چندین بار رزرو غذا انجام دهد و یا اصلا رزروی انجام ندهد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26