چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-1 ) شرح وتوضیح امکانات نرم افزار

در نرم افزار الکترونیکی اعتبارات سه دسته کاربردر سطوح مختلف مدیرسیستم٬حسابداروگروه های اموزشی دانشکده ی فنی ومهندسی (برق٬مکانیک٬کامپیوترو....) قابلیت دسترسی را دارند. تعیین دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار برای کاربران، بر عهده ی مدیر سیستم است.

مدیر سیستم قادر به ثبت گروه جدید٬حذف٬ثبت کاربران با تعریف نام کاربری٬کلمه عبور ونام مستعارخواهد بود. رخدادنگارنیز قابلیتی است که به مدیردرحفظ امنیت واطلاع از کلیه ی وقایع موجود در نرم افزار کمک می کند.

با توجه به ثبت اطلاعات دانشجویان، نیروی انسانی٬ازمایشگاه وکارگاها، توسط گروه های اموزشی، مدیر درقسمت ثبت اعتبار مبلغ کل اعتبار تجهیزاتی ومصرفی را در سال مربوطه درج نموده ومطابق با تعداد ودرصد ضرایب دانشجویان (کارشناسی 1، کارشناسی ارشد 2/2 و دکتری 8/3 )، درصد اعتبار تخصیص یافته به ان گروه ها مشخص میگردد. بدین گونه که هر دانشجوی ارشد 2/2 برابر وهر دانشجوی دکتری 8/3  برابر یک دانشجوی کارشناسی در نظر گرفته می شود. سپس تعداد انها در هر گروه با هم جمع شده وبه کل دانشجویان ومبلغ کل  اعتبار نسبت گرفته میشود ودرصدبودجه ی هر یک از گروه ها تعیین می گردد. چنان چه قبل از ثبت اعتبار٬اطلاعات گروه هادرج نشود ویا بیش از یکبار در هر سال بودجه  اختصاص یابد٬سیستم خطامی دهد.

پس از تخصیص اعتبار تجهیزاتی ومصرفی به گروه ها٬امکان استفاده از ان برای گروه ها برقرار شده و ان ها ملزم به درج اطلاعات مربوط به فاکتور های تجهیزاتی ومصرفی خواهند بود. همچنین در این قسمت مبلغ مصرف شده وباقی مانده ی اعتبار برای گروه ها مشخص می گردد. پس از ان حسابدار با بررسی های انجام شده میتواند فاکتورها را تاییدکند یا نکند. در قسمت گزارشات٬امکان گزارش گیری از کلیه قسمت های نرم افزار وجود داشته و می توان گزارش فاکتورها٬اعتبار گروه ها٬گزارش براساس شماره فاکتور خاص ویا براساس تاریخ وهمچنینخلاصه ای از اطلاعات اولیه و اعتبار تخصیص یافته به گروه هارا داشته ونسبت به چاپ ان اقدام کرد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26