چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-1 ) نرم افزار مشابه خارجی

شکل2- 1نرم افزار خارجی    Propix

با استفاده از این نرم افزار، امکان بودجه بندی فرایندهای مالی، کنترل و اسان سازی ان، برنامه ریزی استراتژیک و به روز، انواع گزارش گیری و... وجود دارد.                 

Propixشکل3- 1 قابلیت های نرم افزار

3-1) معرفی ابزار های توسعه

جهت طراحیوپیاده سازی این سیستم از مجموعه(WAMP5)استفاده گردیده که حاوی سه نرم افزار ,Appachemy sqlوPhpمی باشد.

برای ایجاد کدهای نرم افزار، ازDream weaver cs4استفاده گردیده است.

برای تحلیلوایجاد نمودارERDاز نرم افزارPower designerاستفاده شده است.

 در ذیلبهشرحمختصرچرایی استفاده ازهریکمی پردازیم.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26