چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1) معرفی ابزار های توسعه

جهت طراحیوپیاده سازی این سیستم از مجموعه(WAMP5)استفاده گردیده که حاوی سه نرم افزار ,Appachemy sqlوPhpمی باشد.

برای ایجاد کدهای نرم افزار، ازDream weaver cs4استفاده گردیده است.

برای تحلیلوایجاد نمودارERDاز نرم افزارPower designerاستفاده شده است.

 در ذیلبهشرحمختصرچرایی استفاده ازهریک می پردازیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26