دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-ایجاد ستونهایی برای ثبت نمرات

ALTERProc [dbo].[CreateRank]  @UCLID int

as

     select S.StudentID, S.STDNumber,P.FirstName + ' ' + P.LastName as STDName

     ,'' as Rank,'' as FinalRank

     from dbo.StudentLesson SL

     inner join dbo.Student S on S.StudentID=SL.StudentIDRef

     innerjoin dbo.Person P on P.PersonID=S.PersonIDRef

     where SL.UCLIDRef=@UCLID

کلید یکی از درس های رشته را می گیرد و لیست تمامی دانشجویانی که درس مورد نظر را دارا می باشند لیست می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26