دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
9-حذف رشته دانشگاه

ALTERproc [dbo].[DeleteUniCourse] @ID int

as

DELETEFROM [dbo].[UniCourse]

      WHERE UCID=@ID

کلید یک رشته دانشگاه را می گیرد و رشته را از لیست رشته های دانشگاه حذف می نماید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26