دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
14-جستجوی نمرات دانشجو

ALTERproc [dbo].[FindSTDRanking] @ID int

as

SELECTR.[QuizeIDRef]

      ,R.[Rank]

      ,R.[FinalRank]

      ,Q.QuizeDate

      ,Q.Rank as QuizeRank

      ,Q.FinalRank as QuizeFinalRank

      ,QT.Title as QuizeType

      ,L.Title+'-'+CL.Code as Lesson

      ,C.Title+'-'+UC.Code as Course

      ,U.Name as Uni

  FROM [dbo].[Ranking] R

innerjoin dbo.Quize Q on R.[QuizeIDRef]=Q.QuizeID

innerjoin dbo.QuizeType QT on QT.QuizeTypeID=Q.QuizeTypeIDRef

innerjoin dbo.CourseLesson CL on CL.UCLID=Q.UCLIDRef

innerjoin dbo.Lesson L on L.LessonID=CL.LessonIDRef

innerjoin dbo.UniCourse UC on UC.UCID=CL.UCIDRef

innerjoin dbo.Course C on C.CourseID=UC.CourseIDRef

innerjoin dbo.University U on U.UniID=UC.UniIDRef

whereR.[StudentIDRef]=@ID

orderby Q.QuizeDate asc

کد یک دانشجو را گرفته و لیستی از تمامی نمرات ثبت شده برای دانشجو را به همراه جزییات ان  باز می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26