چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
17-درج درس جدید

ALTERproc [dbo].[InsertLesson] @Title nvarchar(50)

as

INSERTINTO [dbo].[Lesson]

           ([Title])

     VALUES

           (@Title)

یک درس جدید را در سیستم ثبت می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26