دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
42انتخاب ازمون های یک درس

ALTERproc [dbo].[SelectQuizeForLesson] @CULID int

as

SELECT[QuizeID] ,[QuizeDate] ,[UCLIDRef] ,[Rank] ,[FinalRank] ,[QuizeTypeIDRef]

       ,L.Title+'-'+ CL.Code as Lesson,QT.Title as QuizeType,L.LessonID

  FROM [dbo].[Quize] Q

joindbo.QuizeType QT on QT.QuizeTypeID=Q.QuizeTypeIDRef

joindbo.CourseLesson CL on CL.UCLID=Q.UCLIDRef and CL.UCLID= @CULID

joindbo.Lesson L on L.LessonID=CL.LessonIDRef

کلید درس یک رشته را می گیرد و تمامی ازمون های تعریف شده برای ان درس را باز می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26