دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
44انتخاب نتایج ازمون

ALTERProc [dbo].[SelectRank] @QuizID int

as

selectS.StudentID, S.STDNumber,P.FirstName + ' ' + P.LastName as STDName

     ,R.Rank,R.FinalRank

     from dbo.Ranking R

     inner join dbo.Student S on S.StudentID=R.StudentIDRef

     inner join dbo.Person P on P.PersonID=S.PersonIDRef

     where R.QuizeIDRef=@QuizID

کلید یک ازمون را گرفته و نتایج ثبت شده برای ان ازمون را بر می گرداند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26