دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
48انتخاب رشته های دانشگاه

ALTERproc [dbo].[SelectUniCourse] @id int

as

selectUC.UCID, C.CourseID,C.Title,isnull(UC.Code,'')as Code

 from dbo.UniCourse UC

joindbo.Course C on C.CourseID=UC.CourseIDRef and UC.UniIDRef=@id

 کد دانشگاه را گرفته و رشته های تعریف شده برای دانشگاه مورد نظر در سیستم را باز می گرداند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26