دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
54ویرایش مدرک استاد

TERproc [dbo].[UpdateDegri] @ID int, @Degri nvarchar(20)

as

UPDATEdbo.Master

   SET

      Degri=@Degri

 WHERE MasterID=@ID

کلید استاد را گرفته و اطلاعات مربوط به مدرک وی را ویرایش می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26