چهارشنبه 21 آذر 1397 | Wednesday 12 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
61ویرایش نتایج ازمون

ALTERproc [dbo].[UpdateRank] @StudentID int ,@QuizeID int,@Rank float ,@FinalRank float

as

update[dbo].[Ranking]

set[Rank]=@Rank

           ,[FinalRank]=@FinalRank

where[StudentIDRef]=@StudentID and [QuizeIDRef]=@QuizeID

کلید یک ازمون و یک دانشجو را گرفته و نتیجه ازمون مورد نظر را برای دانشجوی داده شده ویرایش می کند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26