جمعه 29 تیر 1397 | Friday 20 th of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
62ویرایش دانشجو

ALTERproc [dbo].[UpdateStudent] @ID int,@STDNumber nvarchar(20),@CUID int

as

UPDATE[dbo].[Student]

   SET [STDNumber] = @STDNumber

      ,[CUIDRef] = @CUID

 WHERE StudentID=@ID

کلید یک دانشجو را گرفته و اطلاعات وی را ویرایش می

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26