دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
64ویرایش رشته دانشگاه

ALTERproc [dbo].[UpdateUniCourse] @ID int,@CourseIDRef int,@Code nvarchar(20)

as

update[dbo].[UniCourse]

set[CourseIDRef]=@CourseIDRef,

    [Code]=@Code

whereUCID=@ID

کلید رشته دانشگاه را گرفته و اطلاعات مربوط به ان را ویرایش می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26