پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-1- صورت مسئله

هدف از مطالعه، تعیین اثر فشار و زمان برداشت در پارامترهای کیفیت و میزان پذیرش مصرف کننده در هر دوره برداشت است. همچنین رابطه میان مقادیر رنگ سنج و غلظت انتوسیانین پوست سیب منتشر شده است] 5[

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26