پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-2- الگوریتم کلی فنی

در مورد رنگ میوه (مقادیر رنگی) و محتوای انتوسیانین، طراحی فاکتوریلی برای تجزیه و تحلیل تفاوت بین گونه ها در هر یک از پنج زمان برداشت مورد استفاده قرار گرفت. برای هر تاریخ و گونه، مقادیر رنگ به طور متوسط برای20​​میوه به نمایندگی از سایر میوه ها در هر درخت به دست اورده شد. نتایج تجزیه واریانس نیز به طور جداگانه برای اندازه، رنگ و کیفیت میوه انجام شد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26