پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-2- الگوریتم کلی فنی

مبنایرویکرد بر اساسگرادیاندرخشندگی تصویر قرار دارد. اولین گام ازاینفرایندشاملتبدیلتصویرازفضایرنگی RGBبهفضایرنگیدیگریمانندLab، HISو یا YUVاست. در این پژوهشفضای رنگیYUV انتخاب شده است به دلیلاینکه انتقالازفضای RGBبه این فضاخطی استو همچنین از انجا کهYجزءتاثیرگذاری در تشخیص لبه ها بر اساس گرادیان درخشنگی است.سپس، از یک روشکلاسیکبرایتقویتلبهبر اساسگرادیان درخشندگیاستفاده شده است که دراین مورد، تابعسوبل[1]برای تخمین مقدار گرادیان درخشندگی انتخاب می گردد.

یک شبکه منظم متشکل از 100 پیکسل بر روی تصویر سوار شده است (شکل2). اگر برای هر پیکسل از شبکه یک قاب تعریف کنیم اندازه هر قاب متناسب خواهد بود با سایز استاندارد میوه ها.برای هرقاب، از بین پیکسل های اولیه شبکه، پیکسل ها با حداکثر درخشندگی انتخاب می شوند (شکل3).

این پیکسل به عنوان مرکز دایره اولیه در نظر گرفته شده (شکل 4) و یک دایره با شعاع استاندارد در اطراف این مرکز تعریف می شود. در نهایت، مرکز هر دایره از داخل قاب مربعی حرکت داده می شود و برای هر موقعیت از مرکز، چندین شعاع ازمایش می گردد. در نهایت بهترین تقریب از مرکز انتخاب می گردد.

                            شکل1-3- پیکسل انتخاب شده در حداکثر پایه روشنایی 
              

                             


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26