پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-7-2- الگوریتم کلی فنی

شکل گلابی با استفاده از فرمول اویلر و الگوریتم تبدیل فوریه معکوس برای حاصل این فرمول تشخیصداده می شود. تنوع نامحدودی از اشکال گلابی ها در محدوده "خوب شکل" و "بد شکل" وجود دارد، بنابراین تنها توصیف فوریه برای بازرسی شکل گلابی کافی نیست. سیگنال های مرز شعاعی در یک دایرۀ واحد، نرمالیزه شده و از طریق تبدیل فوریه گسسته به دامنه فوریه تبدیل شدند.

برای تشخیص رنگ میوه، مقادیر RGBباید به یک دستگاه مختصات مناسب تبدیل شوند که رنگ را تعریف می کند. در این حالت فضای رنگِ شامل رنگ[1] (H)، اشباع [2](S) و شدت[3] (I)، برای انجام انتقال  انتخاب شد. اگر یک استانه رنگ مناسب تعیین شود، گلابی می تواند بر اساس رنگ طبقه بندی گردد.

در مورد تشخیص نقص سطحی گلابی، بخش هایی از قسمت معیوب معمولا تیره تر از بقیه گلابی به نظر می رسد، اما تفاوت میان بافت های سالم و بیمار از یک نقص به نقص دیگر فرق می کند. مدل رنگی گرفته شده از تصویر گلابی یک توزیع گاوسی سه بعدی است و بر اساس مشاهدات، چند توزیع فراوانی برای R، Gو B(قرمز، سبز و ابی) به دست می اید. الگوریتم اساسی بر پایه رنگ، نقایص گلابی ها را بر اساس تمایز هر پیکسلِ متعلق به تصویر گلابی تشخیص می دهد. هدف ان مقایسه رنگ پیکسل با رنگ کلی تصویر گلابی است؛ اگر مقادیر رنگ خیلی متفاوت باشند، یعنی بالاتر از استانه رنگ، پیکسل به عنوان نقص در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت به عنوان بافت سالم طبقه بندی خواهد شد1hue

2saturation

3intensity

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26