چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-2- الگوریتم کلی فنی

در این سیستم شش فضای رنگ برای مشخص کردن ویژگی رنگ انالیز شده است:RGB،HIS،YIQ، YCbCr، Ohtaو معارض[1]. برای هر یک، سه بخش برای توصیف اطلاعات رنگ به کار برده شده است. در نتیجه، برای هر تصویر از هر گیلاس یک بردار به طول 18 محاسبه شد که در ان هر موقعیت مربوط به مقدار متوسط مولفه ​​رنگ ان وجود داشت.

همچنین ویژگی های بافت که متمرکز بر صافی و یکدستی توزیع شدت رنگ و نیز انالیز چین و چروک در مراحل نهایی رسیدن و یا خشک شدن است، برای مرتب سازی گیلاس ها استفاده شد. در همین راستا ماتریس همکاری کو-اکیورنس[2] برای محاسبه ویژگی های بافت مورد استفاده قرار گرفت؛ این ماتریس دارای  اطلاعاتی از توزیع شدت پیکسل ها و همسایگان ان ها در یک تصویر است. با فاصله ثابت از یک پیکسل، جهت های 0، 45، 90 و 135 استفاده شد. ماتریس نهاییبا استفاده از میانگین ان چهار جهت محاسبه شده است.

گیلاس ها بدون در نظر گرفتن مرحله رسیدن شان از نظر ظاهری یک شکل بیضوی-کروی دارند. وقتی که گیلاس بیش از حد می رسد، پالپ خشک شده و شکل میوه به بیضوی گرایش پیدا می کند. در مورد ویژگی شکل، دو محور از سه محور می تواند از روی تصویر یک گیلاس اندازه گیری شود.

پس از استخراج این سه ویژگی، داده ها از طریق روش غیر خطی، نرمالیزه شده و تفکیک اطلاعات در میان طبقات مختلف با استفاده از دو روش نسبت تفکیک گر فیشر به عنوان یک روش تک متغیره و چند متغیره انجام شد. در نهایت طبقه بندی اطلاعات بر اساس قاعده بیز که دارای حداقل خطا است (حداکثر درستنمایی) انجام شده است1opponent

2co-ocurrence

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26