شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2 رمزنگاری

رمزنگاری منجر به تغییر شکل اصل اطلاعات که به ان متن اشکار[1] می گویند به اطلاعات دیگری به نام متن رمز شده[2] می شود که غالباًظاهری نامفهوم و تصادفی دارد. اطلاعات تغییر شکل یافته راcryptogram مینامند.

معمولاً از روش های برگشت پذیر برای رمزنگاری متون استفاده می شود به طوریکه دریافت کننده در مقصد بتواند متن رمز را به صورت متن اشکار یا همان متناولیه در اورد.
تکنیک ها یا قوانینی که برای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند بهعنوان الگوریتم های رمزنگاری شناخته می شوند که میزان سادگی یا پیچیدگی یکفرایند رمزنگاری را تعیین می کنند. بسیاری از روشهای رمزنگاری از فرمولهایساده ریاضی استفاده می کنند که چندین بار و با ترکیب های متفاوت به کارگرفته می شوند. بسیاری از انها نیز از یک مقدار محرمانه به نام کلید برایرمزنگاری و رمزگشایی استفاده می کنند. کلید نوعی کلمه عبور است که تنهافرستنده و گیرنده متن از ان اگاهی دارند. الگوریتم رمزنگاری با استفاده ازقوانین ریاضی کلید مزبور را که معمولاً رشته ای طولانی از اعداد است، براطلاعاتی که باید رمزنگاری یا رمزگشاییشوند، اعمال می کند.

بر خلاف یک کلمه عبور معمولی، کلید به کاربر اجازه دسترسی مستقیم بهاطلاعات را نمی دهد. در عوض الگوریتم رمزنگاری با استفاده از کلید میتواند داده های رمز شده را به صورت اولیه دراورد. در واقع بدون کلید،اطلاعات رمزنگاری شده غیر قابل دسترسی هستند.

نوع الگوریتم رمزنگاری، میزان محرمانگی کلید و چند ویژگی دیگر در مجموعقدرت رمزنگاری را تعیین می کنند. قدرت رمزنگاری در واقع مشخص کننده میزاندشواری شکستن یک پیغام رمزنگاری شده است.

باید در نظر داشت که معیار اصلی قدرتمند بودن یک الگوریتم رمزنگاری ربطیبه وجود احتمال شکستن ان ندارد، زیرا در صورتی که مقدار کافی از جفت متناشکار و متن رمزنگاری شده در اختیار باشد، هر الگوریتم رمزنگاری بالاخرهشکسته خواهد شد. قدرت اصلی هر الگوریتم رمزنگاری امکان اجرای ان در یکزمان قابل قبول است. متنی که امکان شکسته شدن ان بعد از سالها، ان هم باشبکه ای از سوپرکامپیوترها وجود دارد، در حقیقت بسیار امن است.

سیستم های رمزنگاری اولیه برای حفظ امنیت به محرمانه ماندن الگوریتمرمزنگاری بسیار وابسته بودند. به تدریج الگوریتمهای رمزنگاری بر مشکلوابستگی به طول کلید و محرمانگی ان غالب امده اند. امروزه قابل اطمینانترین الگوریتم های رمزنگاری ناچارند از پس چندین نوبت تحقیق موشکافانه وغیرمحرمانه به خوبی برایند تا بتوانند اعتماد سازمان ها و مشتریان را جلبکنند. طبیعتاً بسیار سخت است که الگوریتم های رمزنگاری قابل اطمینان ایجادکرد و انها را به صورت عمومی و غیر محرمانه مورد ازمایش قرار داد.

انتخاب کلید ضعیف یا محافظت نامناسب از ان راه را برای ورود نفوذگران بازمی کند. در صورتی که یک نفوذگر به یک کلید رمزنگاری دسترسی پیدا کند، حتیقویترین الگوریتم های رمزنگاری نیز قادر به حفاظت از داده های مورد نظرنیستند.[1]Plaintext

[2]cipher

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26