شنبه 30 تیر 1397 | Saturday 21 st of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1 کلیدهای محرمانه

سیستمهای کلید محرمانه تنها از یک کلید برای رمزنگاری ورمزگشایی اطلاعات استفاده می کنند. در این شیوه رمزنگاری، لازم است که هرجفت فرستنده و گیرنده اطلاعات کلید جداگانه ای را برای رمزنگاری داراباشند و حفظ کلید به صورت محرمانه بسیار اهمیت دارد. امنیت این روش در گروحفظ امنیت کلید است. الگوریتم[1]DESکه در قسمتبعدی توضیح داده خواهد شد، یک نمونه از الگوریتمهای کلید محرمانه است. چون فرض بر این است که الگوریتم شناخته شده و معلوماست، امن بودن انتقال و ذخیره کلید بسیار مهم است. کارتهای هوشمند معمولابرای ذخیره کلیدهای محرمانه استفاده می‌شوند. در این حالت تضمین اینکهقلمرو کلید محدود است، مهم است: باید همیشه فرض کنیم که یک کارت ممکن استتوسط افراد غیرمجاز با موفقیت تحلیل گردد، و به این ترتیب کل سیستم درمخاطره قرار گیرد


[1]Data Encryption Standard

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26