شنبه 30 تیر 1397 | Saturday 21 st of July 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3 کلیدهای اصلی و کلیدهای مشتق‌شده

یک روش کاستن از تعداد کلیدهایی که باید منتقل و ذخیره شوند، مشتق گرفتناز انهاست هر زمانی که استفاده می‌شوند. در یک برنامه اشتقاق کلید، یککلید اصلی همراه با چند پارامتر مجزا برای محاسبه کلید مشتق‌شده استفادهمی‌شود که بعدا برای رمزنگاری استفاده می‌گردد. برای مثال، اگر یکصادرکننده با تعداد زیادی کارت سروکار دارد، می‌تواند برای هر کارت، بااستفاده از کلید اصلی، شماره کارت را رمز کند و به این ترتیب کلیدمشتق‌شده حاصل می‌شود و به ان کارت اختصاص داده می‌شود.

شکل دیگری از کلیدهای مشتق‌شده با استفاده ازتوکن ها[1] که محاسبه‌گرهایالکترونیکی با عملکردهای بخصوص هستند، محاسبه می‌شوند. انها ممکن استبعنوان ورودی از یک مقدار گرفته شده از سیستم مرکزی، یکپینوارد شده توسطکاربر و تاریخ و زمان استفاده کنند. خودتوکنشامل الگوریتم و یک کلیداصلی است. چنینیتوکن هایی اغلب برای دسترسی به سیستمهای کامپیوتری امناستفاده می‌شوند[1]token                             

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26