چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-5 کلیدهای نشست

برای محدودکردن مدت زمانی که کلیدها معتبر هستند، اغلب یک کلید جدید برایهر نشست یا هر تراکنش تولید می‌شود. این کلید ممکن است یک عدد تصادفیتولید شده توسط ترمینالی باشد که در مرحله تصدیق کارت قرار دارد باشد. اگرکارت قادر به رمزگشایی روش کلید عمومی باشد، یعنی کلید نشست می‌تواند بااستفاده از کلید عمومی کارت رمز شود.

بخشی از تراکنش که در ان کلید منتقل می‌شود اغلب در مقایسه با بقیه تراکنشکوتاهتر است؛ بنابراین بار اضافی این بخش نسبت به کل تراکنش قابل صرفنظراست. چنانچه بقیه تراکنش بسبب استفاده از کلید متقارن با بالاسری کمتریرمز شود، زمان پردازش برای فاز تایید هویت و انتقال کلید قابل پذیرش است.(

توضیح اینکه روشهای رمز متقارن از نامتقارن بمراتب سریعتر هستند بنابراینمی‌توان ابتدا یک کلید متقارن را با استفاده از روش نامتقارن انتقال داد وسپس از ان کلید متقارن برای انجام بقیه تراکنش استفاده کرد.

شکل خاصی از کلید نشست، سیستم انتقال کلید است که در برخی سیستمهای پرداختالکترونیک و مبادله دیتای الکترونیک استفاده می‌شود. بدین صورت که درپایان هر تراکنش، یک کلید جدید منتقل می‌شود و این کلید برای تراکنش بعدیمورد استفاده قرار می‌گیرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26