پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-2 سیستمهای کلید نامتقارن

سیستمهای کلید نامتقارن از کلید مختلفی برای رمزنگاری و رمزگشایی استفادهمی‌کنند. بسیاری از سیستمها اجازه می‌دهند که یک جزء (کلید عمومی یا(publickeyمنتشر شود در حالیکه دیگری (کلید اختصاصی یا(privatekey  توسط صاحبش حفظ شود. فرستنده پیام، متن را با کلید عمومی گیرنده کد می‌کندو گیرنده ان را با کلید اختصاصی خودش رمزنگاری میکند. بعبارتی تنها باکلید اختصاصی گیرنده می‌توان متن کد شده را به متن اولیه صحیح تبدیل کرد.  یعنی حتی فرستنده نیز اگرچه از محتوای اصلی پیام مطلع است اما نمی‌توانداز متن کدشده به متن اصلی دست یابد، بنابراین پیام کدشده برای هرگیرنده‌ایبجز گیرنده مورد نظر فرستنده بی‌معنی خواهد بود. معمولترین سیستم نامتقارنبعنوانRSA‌شناخته می‌شود (حروف اول پدیداورندگان ان یعنیRivest،ShamirوAdlemenاست). اگرچه چندین طرح دیگر وجود دارند. می‌توان از یکسیستم نامتقارن برای نشاندادن اینکه فرستنده پیام همان شخصی است که ادعامی‌کند استفاده کرد که این عمل اصطلاحا امضاء نام دار RSAشامل دو تبدیلاست که هرکدام احتیاج به بتوان‌رسانی ماجولار با توانهای خیلی طولانی دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26