شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6 الگوریتم های رمزنگاری کلید خصوصی

رمزهای کلید خصوصی بر مبنای نوع عملکرد ، چگونگی طراحی و پیاده سازی وکاربردهایشان به دو گونه رمزهای قطعه ای و رمزهای دنباله ای تقسیم می شوند. که در هر یک از ا نها عملکرد رمز نگاری به صورت یک عملکرد دوجانبه بیندو طرف فرستنده و گیرنده می باشد که با ایجاد یک ارتباط اولیه با یکدیگرروی کلید خصوصی توافق میکنند به گونه ای که دشمن ان کلید را نداند. فرستندهSمی خواهد پیامm1,….miرا به گونه ای به طرف گیرندهRبفرستد کهاو بتواند به محتوای پیام دست یابد و در عین حال حریف مخالفAنتواندمحتوای پیام را درک کند حتی اگرAتمامی انچه بینRوSانتقال می یابد رادریافت نماید.

به همین منظور فرستندهS هر متن روشنmiرابه وسیلهالگوریتم رمزگذاریEو کلید خصوصی به متن رمز شده تبدیل میکند ودریافتکننده نیزکه متن رمز شده را دریافت کرده می تواند با الگوریتم رمز گشائیDو کلید خصوصی متن اصلی را بدست اورد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26