شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1 رمزهای دنباله ای

درطراحی رمزهای دنباله ای یک مولد بیت شبه تصادفی نقش تولید کننده رشته کلیدرا برای سیستم رمزدنباله ای دارد . در واقع این مولد میتواند مولد رشتهکلید نیز محسوب شود . از دیدگاه رمز نگاری یک مولد رشته کلید امن بایددارای سه پارامتر مهم زیر باشد:

1-پریود رشته کلید تولید شده باید به حد کافی بزرگ باشد تا با طول پیام ارسال شده سازگاری داشته باشد.

2-دنباله بیت خروجی حاصله از مولد باید به راحتی قابل تولید کردن باشد.

3-بیتهای خروجی باید به سختی قابل پیش بینی باشند.

درواقع با در اخثیار داشتن مولد و اولینnبیت خروجیa(0) ، a(1)…….a(n-1) از لحاظ محاسباتی پیش بینی بیتn+1 ام یعنیa(n+1) در دنباله با احتمالبیشتر از ½باید غیر ممکن باشد.
حال مسئله اصلی این است با کداممبنا واصولی میتوان این نتیجه گیری را انجام داد که سیگنال های خروجی ازیک مولد رشته کلید به سختی قابل پیش بینی است؟ به طور کلی اصولی قابلبررسی و کاربردی ارائه شده است تا امنیت مولد های بیت را ضمانت کند . درواقع تا کنون روشهای بسیاری برای تولید رشته کلیدهای امن پیشنهاد شده استو در مقابل نیز تحلیل هائی طرح شده است که با توجه به پیچیده ترشدن دنبالهها به صورت ماهرانه تری به تحلیل دنباله ها می پردازند. در ادامه به برخیاز روشهای تولید بیت های شبه تصادفی می پردازیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26