پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1-1 ساختار مولد های بیت شبه تصادفی و رمزهای دنباله ای

غیرقابل پیش بینی بودن یک دنباله همانند تصادفی بودن ان تعبیر می شود برایاینکه یک دنباله تصادفی باشد پریود ان باید به حد کافی بزرگ باشد و همچنینتکه های گوناگون درون دنباله دارای توزیعی تا حد ممکن یکنواخت باشند. دراینجا به طور خلاصه چندروش تولید بیت های شبه تصادفی ودنباله های شبهتصادفی شرح داده شده است .در این روش ها به طور مشخص ثبات های انتقال خطیبرای ساختن مولدها به کار گرفته شده اند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26