شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1-2 مولدهای همنهشتی خطی

دراین روش برای تولید اعداد شبه تصادفی از روابط بازگشتی نظیرx j+1=axj+bبهره گرفته میشود .در اینجا سه تا ئیa) ،b،m)پارامترهائی را مشخص میکنند،که مولد را شرح میدهند از این سه تائی به عنوان کلید مخفی میتوان استفادهکرد.با توجه به اینکهx0هسته مولد میباشد ، اگر پارامترها بدقت انتخابشوند اعدادی نظیرxjبه صورت تکراری نخواهیم داشت مگر انکه تمامی اعدادصحیح درون فاصله 0m-1,  در خروجی ظاهر شده باشند .« بویر» نشان داد کهدنباله های تولید شده توسطLCGها از نظر رمز نگاری امن نیستند . درواقعبا در اختیار داشتن قطعه ای طولانی ازدنباله میتوان با روشهائی پارامترهای  mوbوa را بازسازی نمود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26