چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1-3 ثبات های انتقال پس خور

دنبالههای مورد استفاده در رمزنگاری می توانند بر مبنای ثبات های انتقال طراحیبشوند حتی وقتی که دارای پس خوری خطی باشند . یک ثبات انتقال پس خور ازNفلیپ فلاپ و یک تابع پس خور تشکیل شده است . تابع پس خور هر عنصر جدیدهمانند(t) a از دنباله را به صورت جزئی از عناصری که از قبل تولید شدهاند همانندa(t-1) ،…… a(t-n-1) ، a(t-n) بیان می کند  گونه ای از توابعپس خور وجود دارند که به صورت زیر عمل میکنند:

 (1-3)                      ………,a(t-n+1))Åa(t-n)  a(t) =g( a(t-1), a(t-2)
بستهبه اینکه ایا تابعgخطی است (با عملگرXorتنها قابل اجراست( یانه ،مولدیک ثبات انتقال پس خور خطییا ثبات انتقال پس خور غیر خطی خوانده می شود.

پریود دنباله تولید شده بوسیله یکFSRبه تعدادمراحل ذخیره سازی و جزئیات اتصال پس خور بستگی خواهد داشت و بطور کلیحداکثر پریود یک دنباله که توسط یکFSRدارایnمرحله تولید میشود ،  n-2خواهد بود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26