دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1)ثبات های انتقال پس خور غیر خطی

دیاگرامحالت گونه هائی ازFSRها میتواند شامل چرخه های کوچک باشد و حالات تکراریداشته باشد و دنباله اگر در یکی از این حالات قرار بگیرد ممکن است نا امنشود . یک روش مناسب طراحی ثبات انتقالnمرحله ای که دنباله هائی باحداکثر پریود  n-2تولید می نماید و دنباله های « دی بروئن » می باشد.کهتعداد دنباله های ممکنn  مرحله ای ان به بزرگی  (1,n-2-n ) میباشد.که همگیانها دارای توزیعهای ایده الی میباشند .اما این دنباله ها که از ثبات هایانتقال غیر خطی ساخته میشوند دارای مشکلاتی برای پیاده سازی توسطالگوریتمهای شناخته شده هستند . همچنین تولید سریع این دنباله ها به سختیصورت می گیرد . همچنین برخی از خواص همبستگی بین عناصر تولید شده می تواندراهکارهای مناسبی برای تحلیل این دنباله ها ایجاد نماید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26