شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2) ثبات های انتقال پس خور خطی

اینثبات ها مدت ها برای کدهای کنترل خطا ، ازمایشهایVLSIو مخابرات طیفگسترده مورد استفاده بوده اند و از جمله مهمترین اجزاء در ساختار مولدهایشبه تصادفی می با شند انها توابع پس خوری به شکل زیر دارند.

 (1-4)   a(t) =c1 a(t-1)Å c2 a(t-2) Å …………. Å c(n-1) a(t-n-1) Åa(t-n)
و با چند جمله ای پس خور زیر نشان داده میشوند.

 (1-5) f(n) = 1+ c1x + c2x2 + ……..+ c( n-1) x ( n-1)+ x(n)
بهطور کلی برای اینکه حداکثر پریود ممکنn-1  را برای دنباله خروجی از یکLFSRداشته باشیم، چند جمله ای پس خور ان می باید اولیه باشد . تعداد چندجمله ای های اولیه درجهnاز رابطه f(2n –1)/n  بدست می اید کهf(n) نمایانگر تابع اویلر می باشد که تعداد اعداد صحیح مثبت و اول کوچکتر ازعددnرا نشان میدهد.

به هر صورت با توجه به توابع توزیع احتمالاین دنباله ها با حداکثر پریود دیده می شود که خواص اماری مطلوبی در ایندنباله ها به وجود می اید . اما در برابر این خصوصیات مولد های شبه تصادفیوبه علت استفاده گسترده از ثبات های انتقال در این گونه مولدها روش هایتحلیل فراوانی نیز برای تحلیل دنباله خروجی حاصل طرح شده که استفاده ازاین ثبات ها را در ساختار مولدهای بیت شبه تصادفی دچار مشکل می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26