چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6-1-5 نمونه های رمزهای دنباله ای پیاده سازی شده

رمزهای دنباله ای بسیاری در طرح های مختلف پیاده سازی شده اند.

A5 یک الگوریتم رمز دنباله ای است که برای رمز نمودن سیستم ارتباط گروهیموبایل و یا در واقع سیستم مخابراتیGSMبه کار می رود. این الگوریتمبرای رمز نمودن لینک ارتباطی میان گوشی تلفن به ایستگاه پایه به کار میرود.

الگوریتمXPD/KPDکه توسط شرکت هیوز طراحی شده است ، در رادیوهای تاکتیکی نظامی ارتش و تجهیزات جهت یاب به کار رفته است.

الگوریتمرمز دنباله اینانوتیک[1]که نام یک شرکت الکترونیکی در امریکای جنوبی استبرای رمز نمودن ارتباطات و مراسلات از طریق فاکس در اداره پلیس امریکایجنوبی بکار رفته استمی توان انواع دیگر رمزهای دنباله ای طرحشده را بیان نمود ، اما انچه مشخص است اینگونه رمزها در تجهیزات مخابراتیو سخت افزاری کاربرد گسترده و فراوان دارند. به خصوص در خطوط رادیوئی کهامکان اغتشاشات و نویزهای فراوان در انها موجود می باشد. اما به علت سرعتنامناسب اجرای نرم افزاری انها، برای استفاده در شبکه های کامپیوتری و یاایجاد امنیت در پروتکل های امنیت اینترنت بکار نمی روند[1]NaNoTEQ

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26