چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-7 طراحی الگوریتم رمز قطعه ای

الگوریتمباید به گونه ای طراحی شود که معیارهای طراحی رمزهای استاندارد پیشرفته رابراورده سازد که این معیارها در زیر اورده شده اند.

1)  طول کلیدالگوریتم باید حداقل 128 بیت باشد. در واقع طبق اخرین استاندارد هایارائه شده توسطNIST برای جلوگیری از حمله های جستجوی فضای جامع کلی حداقلطول کلید باید 80 بیت باشد که استاندارد ان را برای پیاده سازی مناسب نرمافزاری 128 در نظر می گیرند.

2)  الگوریتم تا حد ممکن کلید ضعیف و نیمه ضعیف نداشته باشد.

3)  پیاده سازی الگوریتم باید روی زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاریمؤثر و کارا باشد. به خصوص شرایطی که پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم رابا توجه به طرح حاضر، مؤثرتر می سازد فراهم شود.

4)  طرح الگوریتمدر برابر تبادل های موجود میان امنیت و اجرا در کاربردهای مختلف دررمزنگاری باید بسیار منعطف باشد و قابلیت استفاده برای کاربردهائی نظیرمولد بیت های شبه تصادفی امن، توابع در هم ساز وMAC را داشته باشد وبرایمقاصدی نظیر احراز هویت و مدیریت کلید نیز قابل بکارگیری باشد.

5)  طرح الگوریتم باید بسیار ساده باشد و به سهولت قابل بیان و انالیز باشد و در عین حال قابل توسعه باشد.امابا توجه به شرایطی که الگوریتم های رمز قطعه ای امن باید داشته باشندمعیارهای زیر نیز در طراحی الگوریتم و برقراری امنیت ان باید مورد نظرباشد.

6)  الگوریتم به گونه ای طرح شود که عملکرد های رمزگذاری ورمزگشائی ان تاحد ممکن یکسان عمل نمایند و اجرای سخت افزاری و نرم افزاریانها مشابه یکدیگر باشند.

7)   الگوریتم دارای طرحی موازی باشد و با استفاده از این الگوها پیاده سازی سریعتر و مؤثرتری داشته باشد.

8)  امنیت الگوریتم در برابر تحلیل های شناخته شده در رمزنگاری همانند حملههای خطی و تفاضلی و تحلیل هائی که مبنای انها این نوع حمله ها می باشند ،تضمین شده باشد . همچنین حاشیه امنیت لازم را برای حمله های تازه تر داشتهباشد.

9)  طرح تولید زیرکلید های الگوریتم ، امن و مؤثر باشد که در برابر حمله های مرتبط با کلید بتواند استقامت لازم را ایجاد نماید.

طرح کلید الگوریتم قابلیت پیش محاسبه شدن را با حداکثر سرعت ممکن داشتهباشد و یا اینکه با حداقل حافظه مورد نیاز و حداکثر سرعت به صورت شناوربتواند زیرکلید ها را تولید نماید.
در طراحی الگوریتم رمز طرح حاضر می بایست تمامی نکاتی را که به عنوان اهداف طراحی بیان شد، لحاظ شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26