شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8 مدیریت کلید

یک سیستم مخابراتی امنشامل اجزا و قسمت هائی همچون الگوریتم رمزنگاری، پروتکل های قراردادی ومی باشد . با فرض اینکه تمامی این اجزاء قابلیت اطمینان لازم و کافی راداشته باشند، هنوز یک مسئله باقی است و ان کلید های بکاررفته در مبادلاتصورت گرفته است.
با توجه به اینکه در صورت غیرقابل شکست بودنالگوریتم های رمزنگاری و پروتکل های مورد استفاده، بکارگیری کلیدهای ضعیفو یا استفاده نامناسب از کلیدهای مورد نیاز می تواند نقاط ضعف بسیاری رابرای تحلیل امنیت باقی بگذارد.

در دنیای واقعی مدیریت کلید سختترین قسمت رمزنگاری محسوب می شود . طراحی الگوریتم های رمزنگاری امن سادهنیست اما با تکیه بر تحقیقات اکادمیک بسیار می توان به نتایج قابلاطمینانی رسید. اما از انجا که امنیت تمامی ارتباطات باید تنها بهکلیدهای بکاررفتهوابسته باشد، نگاه داشتن سری کلیدها بسیار سخت تر خواهدبود. بطوریکه بسیاری از تحلیل گرها و رمزشکن ها به سیستم های رمز کلیدهمگانی و الگوریتم های متقارن از طریق مدیریت کلید انها حمله می نمایند. از این رو طراحی مطمئن و قدرتمند روند مدیریت کلید نقش بسزائی در امنیتتبادل ها دارد.

مواردی که در یک پروسه مدیریت کلید باید در نظرگرفته شودسمت های مختلفی را شامل می شود که هر کدام می توانند معیارهائیبرای اجرای یک روند مناسب در اختیار بگذارند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26