شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-2 ارسال و توزیع کلیدها در شبکه های بزرگ

دریک مبادله اطلاعاتی امن مسئله ارسال کلید جلسه یک الگوریتم متقارن مسئلهقابل تعمقی است . رمزنگاری با الگوریتم های کلید عمومی این مشکل را میتوانند حل نمایند . هر چند که ممکن است تکنیک های مناسب را در شرایطگسترده در اختیار نگذارند

از انجائیکه معمولاً کانال های امنمخابراتی به سادگی قابل حصول نیستند روش های مختلفی برای ارسال کلید سرییک مبادله متقارن در نظر گرفته شده است . استانداردX 9.17 دو نوع کلید بهصورت کلیدهای رمزگذاری کلید که برای رمز نمودن سایر کلیدها برای توزیعبکار می روند و کلیدهای داده که برای رمز نمودن ترافیک پیام ها بکار میروند در نظر گرفته است که کلید های رمزگذاری کلید معمولاً به صورت تعریفیو یا قراردادی توزیع می شوند.

روش دیگر می تواند تقسیم کلیدهایارتباطی به بخش های مختلف و ارسال هر یک از طریق یک کانال باشد که لزوماًممکن است روشی مؤثر و قابل بکارگیری نباشد . بنابراین شاید بهترین روش هابرای تبادل کلیدهای جلسه استفاده از الگوریتم های تبادل کلید بر مبنای روشهای کلید عمومی و یا حتی الگوریتم های کلید خصوصی باشد .اما توزیع کلید درشبکه های بزرگ به لحاظ تبادل های بسیار کلید میان کاربران مشکلاتی را بههمراه دارد. به طور مثال در یک شبکه با 6 کاربر تعداد 15 تبادل کلید موردنیاز می باشد .بنابراین در شبکه های گسترده ایجاد و استفاده از یک مرکزخدمات کلید امن و یا سازماندهی ساختار های کلید عمومی[1] می تواندبسیار مؤثر باشد[1]PKI

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26