شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-3 تصدیق کلیدها

در تمامی تبادل هایکلید در مبادلات امن می بایست کلید های ارسال شده مورد بررسی و تصدیق قرارگیرند. به طور مثال اگر کلید جلسه ارتباطی توسط کلید رمزگذاری کلیدرمزشده باشد گیرنده میتواند به این واقعیت اعتماد نماید که کلید رمزگذاریکلید جلسه تنها در اختیار فرستنده می باشد.

یک روش مطمئن برایتصدیق و احراز اصالت کلیدها می تواند استفاده از پروتکل های امضاء دیجیتالبرای امضاء کلیدها باشد و یا استفاده از مرکز توزیع و خدمات کلید امن برایانتقال امضاء کلیدهای عمومی بکارگرفته شده باشد که در اینصورت بایداطمینان کافی به این مرکز وجود داشته باشد.

در این میان ممکن استخطاهائی در ارسال کلید به وجود اید و از انجائیکه کلیدها ممکن است برایرمزگشائی چندین مگابایت از متون رمزشده بکاررود لذا لزوم بررسی و تصحیحخطاها وجود دارد که لزوماً این خطاها باید اشکارسازی شوند.یکی ازپرکاربردترین روش های بکاررفته برای این کار رمزنمودن یک مقدار ثابت باکلید دریافت شده و ارسال 2 تا 4 بایت متون رمزشده با کلید می باشد در سمتدیگر نیز همین عمل انجام می شود و سپس با انطباق مقادیر رمز شده مشخص میشود که کلید صحیح ارسال شده و یا نیاز به تصحیح و ارسال دوباره دارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26