شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8-4 طول عمر کلیدها

هیچیک از کلیدهای رمزنگاری برای مدت نامعینی بکار گرفته نمی شوند . برای هرکاربرد رمزنگاری می بایست یک سیاست امنیتی بر مبنای مدل های امنیتی تعریفشده در سیستم در نظر گرفته شود گه در ان طول عمر کلیدها نیز مشخص شده باشد.کلیدهای متفاوت طول عمرهای متفاوت دارند . در سیستم هائی که بر رویکانال های مخابراتی خاص و حساس عمل می نمایند، کلیدها بسته به ارزش ومقدار داده های اصلی و مقادیر رمز شده و اعتبار انها در طول مدت تعیین شدهباید نسبتاً طول عمرهائی کوتاه داشته باشند. برای سیستم هائی که در هرثانیه چندین گیگا بایت اطلاعات را مبادله می نمایند نیز نسبت به خطوط کمترافیک تر تغییر کلیدها بیشتر صورت می گیرد.کلیدهای رمزگذاری کلیدمعمولاً به طور متناوب تغییر نمی کنند این کلیدها به منظور تبادل کلیدبه کار می روند کلیدهای خصوصی رمزهای کلید عمومی نیز طول عمرهای متفاوتیوابسته به کاربردهایشان دارند.

از جمله موارد دیگری که در مدیریتکلید باید مورد نظر قرار گیرد مسائل مربوط به انهدام کلیدهای مصرف شده،ذخیره نمودن[1] از انها می باشد که در طرح یک سیستم جامع بایدمد نظر باشد[1]Backup

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26