شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-9 مدیریت کلید توسط روشهای کلید عمومی

الگوریتمهای کلید عمومی می توانند مدیریت کلید را بسیار ساده تر نمایند هر چند کهمشکلات مربوط به خود را دارند . در واقع زمانی که کار برها در یک شبکهگسترده زیاد می شوند بدست اوردن کلید عمومی طرف مورد نظر مبادله می تواندمشکلاتی را به همراه داشته باشد . فرستنده برای ارسال پیام را از وی و یایک بانک اطلاعاتی شامل کلید عمومی کاربران دریافت نماید که این عمل امکاناجرای حملات شخص در میانه[1]و جایگزینی کلیدنفوذگرها توسط انها با کلید عمومی گیرنده را به وجود می اورد.

گواهیهای عمومی در واقع کلید عمومی کاربری است که توسط یک مرکز قابل اطمینانامضاء می شود و امکان جایگزینی کلیدها را برطرف می نماید . گواهی هامعمولاً در برگیرنده اطلاعات شخصی دارنده کلید می باشند و نقش مهمی را درتعدادی از پروتکل های کلید عمومی همانندPEMوX509دارند. سازماندهیساختارهای مطمئن کلید عمومی می تواند تمامی جزئیات وجود را در بر بگیرد .برقراری ساختارهای کلید عمومیPKIاز جمله روش هائی است که می تواند امنیتو در عین حال مدیریت کلید را در شبکه های کامپیوتری تضمین نماید.اینساختارها را می توان به صورت مجموعه سخت افزارها، نرم افزارها، کاربران، سیاست ها و رویه هائی که برای ایجاد مدیریت، ذخیره، توزیع و انهدامگواهی های مبتنی بر رمزنگاری با کلید عمومی مورد نیاز می باشد، تعریفنمود . در سازماندهی ساختار های کلید عمومی دو عمل اصلی تولید گواهی[2] و تعیین اعتبار[3] مورد نیاز می باشند تاخصوصیاتی نظیر محرمانگی، تمامیت، احراز هویت، عدم انکار و کنترل مدونرا براورده سازند[1]Man in the middle attack

[2]Certification

[3]Validation

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26