شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2 تعریف اشوب

یکی از ویژگیهای مهم سیستم های بیولوژیکی نظم در بی نظمی یا اشوب است که عمدتاً به دلیل تعاملات سیستمی و پیچیده میان اجزاء و نیز ماهیت غیر خطی سیستم های بیولوژیکی بوجود می اید. - تغییرات ناگهانی در سیستمهای غیر خطی ممکن است باعث بروز رفتاری شود که به ان اشوب گفته می شود می شود. واژه اشوب در مورد سیستمهایی به کار می رود که دارای رفتارهایی با تظاهرات رندم گونه یا غیر پریودیک و نویزی است.
- عمده سیستمهایی که می توانند تولید کننده رفتارهای اشوبگونه باشند بسیار قطعی و معین هستند و از این رو به انها اشوب معین  نیز گفته می شود.
- سیستمهای اشوبی، سیستم های غیر خطی پویا ( دینامیک) ای هستند که حالتشان با زمان  تکامل می یابد و اینده رفتاری انها بسیار وابسته به شرایط اولیه سیستم می باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26