شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3 نظریه اشوب

نظریه اشوبیانظریه بی‌نظمی‌هابه مطالعه سیستم‌های دینامیکیاشوب‌ناک می‌پردازد. سیستم‌های اشوب‌ناک، سیستم‌های دینامیکی‌ای غیرخطیهستند که نسبت به شرایط اولیه‌شان بسیار حساس‌اند. تغییری اندک در شرایطاولیه چنین سیستم‌هایی باعث تغییرات بسیار در اینده خواهد شد. این پدیدهدر نظریه اشوب بهاثر پروانه‌ایمشهور اس

شکل (2-1 ) نمودارفضای فازاونگدوتایی بااصطکاککهلورنتسان را کشید.

رفتار سیستم‌های اشوبناک به ظاهر تصادفی می‌نماید. با این‌حال هیچلزومی به وجود عنصر تصادف در ایجاد رفتار اشوبی نیست و سیستم‌هایدینامیکی ی‌ معین[1]  نیز می‌توانند رفتار اشوب‌ناک از خود نشاندهند.

می‌توان نشان داد که شرط لازم وجود رفتار اشوب‌گونه در سیستم‌هایدینامیکی‌ی زمان‌پیوسته مستقل از زمان[2] داشتن کمینه سهمتغیر حالت است (سیستم مرتبه سه) دینامیک لورنتسنمونه‌ای از چنین سیستم‌ای است. برای سیستم‌های زمان‌گسسته، وجود یک متغیرحالت کفایت می‌کند. نمونه مشهور چنین سیستم‌ای، مدل جمعیتی‌ بیان‌شدهتوسطلوجستیک مپ[3]است[1]deterministic

[2]time invariant

[3]logistic map

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26