دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5 ویژگی های تئوری اشوب

- اثر پروانه ای  
لورنتس در تحقیقات خود با شگفتی به این نتیجه رسید که یک تغییر جزئی در شرایط اولیه معادلات پیش بینی کننده ی جویی، منجر به تغییرات بسیار شدید در نتایج حاصل از ان ها می گردد. به عبارت دیگر اثر پروانه ای این تئوری به گونه ای است که یک تغییر جز ئی در ابتدا منجر به یک تغییر بسیار بزرگ در پایان کار خواهد شد بدین مفهوم که مثلا اگر پروانه ای در "پکن " پر بزند ممکن است بر اثر این پر زدن ابری حرکت کرده و در"نیویورک" طوفانی ایجاد شود. در گذشته سیستم هایی که اثر پروانه ای را از خود نشان می دادند به عنوان سیستم های بررسی نا پذیر از حیطه ی مطالعات علمی کنار نهاده شده بودند و به این جهت روش تحلیلی خاصی برای مطالعه ی ان ها به وجود نیامده بود. اما امروز ه این سیستم ها محل توجه ی دانشمندان است و کوشش میشود تا مسائلی که قبلا تصادفی، نا موزون و بی نظم تلقی می شدند با تئوری اشوب مطالعه و راه یابی می شوند.


 
شکل (2-3) اثر پروانه ای2- سازگاری پویا  
سیستم های بی نظم در ارتباط با محیطشان مانند موجودات زنده عمل می کنند و نوعی تطابق و سازگاری پویا بین خود و محیط پیرامون شان ایجاد می کنند.
3- جاذبه های غریب  
جاذبه ها انواع مختلف دارند مانند جاذبه ی نقطه ی ثابت، جاذبه ی دور محدود، جاذبه ی گوی مانند و جاذبه های غریب یا بی نظم. جاذبه های غریب بر خلاف جاذبه های قبلی که نوعی نظم و قابلیت پیش بینی داشتند، بی نظم هستند و به همین دلیل برخی انها را ،جاذبه های بی نظم نامیده اند. البته باید توجه داشت که صفت غریب اشاره به الگوی هندسی جاذبه ها دارد در حالیکه بی نظمی دینامیک جاذبه ها را مد نظر دارد و این دو با هم متفاوتند و از سویی باید توجه داشت که جاذبه های بی نظم، غریب هستند اما همه ی جاذبه های غریب بی نظم نمی باشند. از اینرو اصطلاح جاذبه های غریب برای این ویژگی صحیح تر می باشد. جاذبه های غریب بدون الگو نیستند و از الگوی خاصی پیروی می کنند و ارزش ان ها هم در همین الگو داشتن است این جاذبه ها دارای ویژگی های هندسه ی پیچیده ای هستند و دارای ابعاد غیر صحیح می باشند و مسیر ان ها پیچیده، چند جهته و گسترده میباشد. در جاذبه های غریب هیچ مسیری تکرار نمی شود و هر مسیر برای خود مسیری جدید است.جاذبه های غریب از تصاویر هندسی برگرفته که قوم "اینکا" در صحرا "پرو" حک کرده اند که اگر از نزدیک به ان ها نگاه کنیم نه نظمی را نشان می دهند و نه تصویر معنی داری را در ذهن متبادر می سازند، اما اگر از بالا به ان بنگریم؛ تصاویر درختان، حیوانات و پرندگان را می بینیم. جاذبه های غریب در همه جا وجود دارند  همه ی انچه را که ما در نظر اول بی نظم و اشوبناک می بینیم در دراز مدت و با تکرار، الگو های منظم از خود نشان می دهند.
 

 


شکل (2-4 ) اینکا در پرو


4- خود تشابهی  
در تئوری اشوب، نوعی شباهت بین اجزاء و کل قابل تشخیص است بدین ترتیب که هر جزیی از الگو همانند و مشابه کل می باشد.خاصیت خو د تشابهی در رفتار اعضای سازمان نیز می تواند نوعی وحدت ایجاد کند، همه ی افراد به یک سو و و یک جهت و هدف نظر دارند.


 
شکل (2-5) نمونه ای از خودتشابهی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26