پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-9 نگاشت هنون

نگاشت هنون یک نگاشت اشوبی دوبعدی معکوس­­پذیر می­باشد که در سال 1976 توسط هنون معرفی شده است. این نگاشت یک نمونه ساده شده نگاشت پوانکاره برای معادلات لورنتس می­باشد. نگاشت اشوبی هنون به عنوان روشی برای تولید دنباله­های شبه تصادفی معرفی شده است. نگاشت دوبعدی هنون به صورت زیر تعریف می­شود:

 به این صورت که  نقطه شروع (y0و x0)و زوج (yو x) یک حالت دوبعدی سیستم می باشد. هنگامی که  و  باشد، سیستم در حالت اشوبی می­باشد. هنون نشان داد که اگر شرایط اولیه در ناحیه Sکه در محدوده های (42/0 , 33/1-)، (133/0 , 32/1)، (14/0- , 245/1) و (5/0-, 06/1-) تعریف شده است، انتخاب شود انگاه نقاط حاصل از تکرار نگاشت، یعنی  ) y iو x i) برای i<1، نیز در محدوده Sقرار می­گیرد[6]. نگاشت هنون جاذب عجیبی دارد. شکل (2-16) دیاگرام فضای حالت این نگاشت را هنگامی که در حالت اشوبی است نشان می­دهد. برای هر مقدار  در S، دنباله نقاط به این جاذب همگرا می­شوند و در طول تکرار نگاشت بر روی ان باقی می­مانند.

شکل 2-17 دیاگرام فضای حالت نگاشت هنون

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26