چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2-1 رمزنگاری

در این الگوریتم دو سیستم منطقی نامنظم به منظور تولید دو دسته رندوم ساختگی KS1و KS11را به کار می گیرد، از اینرو طول کلید تا دو برابر سیستم تکی منطقی نامنظم گسترش پیدا می کند. نمودار بلوک رمزنگاری الگوریتم پیشنهاد شده در شکل( 4-1) ارائه شده است.

شکل (4-1): نمودار بلوک پنهان سازی الگوریتم پیشنهاد شده

از شکل (4-1) می توان فهمید که دو مرحله رمزنگاری و رمزنویسی متن وجود دارد تحریف و جانشین سازی، در مرحله تحریف حرف تحریف شده مطابق به دسته KS1پذیرفته می شود که از سیستم منطقی اشوب با ارزش کلیدی اولیه 1 تولید می شود. در اینجا الگوی LQشامل یک سیستم منطقی و اندازه گیر فرمول می باشد که دسته کلیدی را از طریق ارزیابی کمی متغیر منطقی تولید می کند. فرض کنید اندازه متن Mاست، سپس نقشه تحریف ردیف تحریف اعدادM{1,2,…m}که در KS1توضیح داده می شود.

در مرحله جانشین سازی، ارزش هر حرف بیت مدور تغییر یافته مطابق با دسته KS11می باشد که از سیستم های منطقی با ارزش کلیدی اولیه 2 تولید می شود. دسته11دسته اعداد اعشاری برای کنترل زمان و دفعات تغییر و مسیر تغییر که چپ می باشد، در مورد متن با 8 حرف بیت، اعداد اعشاری در دسته 11صفر تا 7 می باشد.

الگوی LQشامل سیستم منطقی و ارزیابی فرمول می باشد. سیستم منطقی در این الگوریتم به شکل زیر پذیرفته می شود:

 (4-1)Xi+1=µ(1-Xi)                                                                                                              

به طوریکه 4= µ و 0<Xi<1و توالی {Xi}می باشد پس با دسته بیت {ai} از نظر کمی ارزیابی میشود.

     

و دسته اعداد اعشاری می تواند به واسطه دسته بیت با گروه بندی چندین بیت تولید شود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26