شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3 نتایج و مذاکرات ازمایش

در این بخش دو ازمایش را به منظور ایمنی الگوریتم رمزنگاری پیشنهاد شده معرفی می کنیم در اولین ازمایش، حساسیت الگوریتم را نسبت به کلید تست می کنیم. تصویر 2aمتن واضح را نشان داده و متن رمز شده در تصویر2aنشان داده می شود. در این ازمایش کلیدهای رمز شده

کلید 1= 223651490362146/0 و کلید 2=723158419528104/0 می باشد. متن عدد رمزدار بطور صحیح با کلید راست رمزگشایی می شود ولی بطور کامل با کلید خطا چپ می شود. متن رمزگشایی شده با کلیدهای راست در تصویر 2cو متن رمزگشایی شده با کلیدهای خطا در تصویر 2dنشان داده می شود. کلیدهای خطا در تصویر 2dاستفاده می شود که کلید 1=223651490362145/0 و کلید 2=723158419528102/0 می باشد. می توان فهمید که الگوریتم نسبت به کلید حساس است.

شکل(4-2) حساسیت الگوریتم نسبت به کلید

نتیجه ریزش کلید در الگوریتم پیشنهاد شده از ان جایی در تمام حروف خوب است که با سیستم اشوب جانشین شود. برای تست نتیجه و اثر ریزش الگوریتم پیشنهادی ازمایش دیگری در شکل (4-3) نشان داده می شود. در این ازمایش، تصویر 3bمتن رمزنگاری است که کلیدهای رمز شده کلید 1= 223651490362146/0 و کلید 2= 723158419528104/0 هستند. تصویر 3cمتن رمزنگاری است که کلیدهای رمز شده کلید 1= 223651490362147/0 و کلید 2= 723158419528105/0 هستند.

برای براورد و محاسبه نتیجه ریزش، nbcrبه شرح ذیل تعریف می شودک

 

در صورتیکه Lطول متن و Bتعداد بیت حرف می باشد. Dهم بیت تغییر یافته و هم تغییر نیافته است C(I,j)kاشاره به بیت نفا پیکسل C(I,j) برای محاسبه NBCRدر ازمایش، NBCR=42/17%را بین تصویر 3aو تصویر 3bدر نظر می گیریم. بطور واضح و اشکار الگوریتم پیشنهاد شده نتیجه ریزش خیلی خوبی دارد که تقریبا نیمی از بیت ها در متن عدد رمزدار تغییر یافته زمانی که کلیدهای رمز شده شامل تغییرات خیلی کمی باشند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26